POLITYKI OCHRONY DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENERGY TECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kędzierzynie – Koźlu, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle, ul. Xawerego Dunikowskiego 18, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243187, o kapitale zakładowym w wysokości 50,000,00 zł. pokrytym w całości NIP: 8971708639, REGON: 02014264100000 (dalej jako ADO) kontakt bezpośredni do przedstawiciela ADO, którym jest Piotr Urgacz email: piotr.urgacz@nrgtechnika.pl

2/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem strony internetowej ADO tj. strony http://nrgtechnika.pl podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3/ Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest ADO.

4/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rzetelnego udzielenia odpowiedni na zadane pytanie nie dłużej niż 6 miesięcy.

5/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. 

6/ Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

8/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.

9/ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora,  którym  jest  ENERGY TECHNIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kędzierzynie – Koźlu, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle, ul. Xawerego Dunikowskiego 18, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243187, o kapitale zakładowym w wysokości 50,000,00 zł. pokrytym w całości NIP: 8971708639, REGON: 02014264100000,  moich  danych  osobowych  w  celu  udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem strony internetowej  http://nrgtechnika.pl.

Wyrażam  nadto  zgodę na  przetwarzanie  moich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 

Powyższa  zgoda  została  wyrażona  dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

  • Phone number: +48 508556201
  • Email address: